2012-09-10

Humanure in 2013 Permaculture Calendar - Alomszék a 2013-as permakultúra naptárban

A picture from the EcoVision blog was chosen to be the photo for the month of June in the 2013 Permaculture Calendar. On the picture Gergő and Dávid are buliding a structure for the humanure composting system in Gagybátor.

The calendar is filled with inspirational and thought provoking images that support and reinforce your values every day of the year. The photos in the Calendar illustrate the twelve permaculture design principles, and are all examples of locally appropriate sustainable living and design.

~ - ~

Az EcoVision blog egyik fotóját válsztották ki a 2013-as Permakultúra Naptár június hónapjához. A képen Gergő és Dávid építenek egy komposztálót a gagybátori alomszékhez.

A naptár tele van inspiráló és gondolat ébresztő képekkel, melyek az év minden napján támogatják és erősítik az értékeidet. A naptárban lévő fotók a tizenkét tervezési elvet illusztrálják és minegyikük egy-egy helyi példát mutat be megfelelő és fenntartható életről és tervezésről.If you would like more info on the Calendar or want to have one of these and support Permafund in Australia, clikk here or go to www.permacultureprinciples.com.

~ - ~

Ha több infót szeretnél a naptárról vagy te is szeretnél egyet és támogatnád az ausztráliai Permafund-ot, kattints ide vagy látogasd meg a www.permacultureprincilples.com-ot.

2012-05-07

East New York Farms in the fall - East New York Farms ősszel

A conversation on the Hungarian permaculture forum (permaforum) gave me the idea of posting some pictures of my short visit to Brooklyn last fall. There was some concern on the forum about the appearance of community garden plots and someone was looking for a way to make mulching pretty. This reminded me when we biked around the city with some friends and checked out some community initiatives. East New York Farms brings together youth and adults to address issues of food justice in the city. They promote local sustainable agriculture by offering community garden plots, and also by selling produce on the community run farmers markets.

-

A Permafórumon egy beszélgetés juttatta eszembe, hogy megmutassak pár képet egy kertről (vagy inkább farmról) amit tavaly ősszel látogattam meg, amikor röviden Brooklynban jártam. A fórumon az ágyások kinézetéről folyt éppen a diskura és egy közösségi kertész mutatós talajtakaró ötleteket keresett. Ez emlékeztetett arra, amikor a városban barátokkal bicilkiztünk és megnéztünk pár közösségi kezdeményezést. Az East New York Farms fiatalokat és felnőtteket hoz össze a városban, hogy az élelmiszer igazságosság kérdéseit megválaszolják. A helyi, fenntartható mezőgazdaságot mozdítják elő a közösségi kerttel és azzal, hogy a megtermelt zöldséget a közösség által működtetett piacon értékesítik.Colors make this farm a pleasant site in the concrete desert.
-
A színes farm egy üde folt a város beton sivatagában. Gergő's tyre blew out on the way. Luckily we got it fixed at a Jamaican record store, but by the time we got to the farm, it was closed.
-
Gergő kereke eldurrant az úton. Szerencsére egy jamaikai zeneboltban megjavították, de mire a farmhoz értünk már zárva volt.All we could do was to check out the place through the fence.
-
Mást nem tehettünk, a kertítésen kívülről csodáltuk a helyet.Mulched beds on the farm are ready for the winter, waiting for the spring.
-
A farm mulcsozott ágyásai készen állnak a télre, várják a tavaszt.Some winter greens are still growing in and near the hoop house. In the right corner, if I recall correctly, they planted covercrops that the winter frost will kill.
-
Még téli zöld-félék nőnek a fólia sátorban és körülötte. A kép jobb sarkában, ha jól emlékszem, takaró növényeket ültettek, amit a téli fagy fog megölni.A peek into the community garden.
-
Egy pillantás a közösségi kertbe.Some gardeners were still able to harvest cherry tomatoes, greens and herbs. Some were already prepared for the winter by covering their beds with a layer of organic matter.
-
Még voltak akik koktél paradicsomot, zöldféléket vagy fűszernövényeket szüretelhettek. Olyanok is akadtak, akik már felkészültek a télre, úgy hogy az ágyásaikat vastagon szerves anyaggal takarták le.Would you believe it was late november?
-
Elhinnéd, hogy ez a kép késő novemberben készült?More info:

Közösségi kertek Budapesten:2012-01-12

Little bird teaches permaculture - Egy kismadár permakultúrát tanít


From a distance it looks like a regular cute little bird nest, just like any other. But behold, let's get a bit closer...
 - 
Távolról olyan mint egy aranyos kis madárfészek, csak úgy mint minden kis fészek. Ám közelebb lépve láss csodát...
A beautifully woven nest with a modern touch.
Nature is not picky. When I first spotted this, it was a huge revelation. What a resourceful little bird: the unwanted fishing line is waste for one and resource for the other. There is no such thing as waste. I will copy the patterns of nature. I want to be this little bird.
 - 
Gyönyörű madárfészek a kor szellemének érintésével.
A természet nem válogat. Amit megláttam ezt a kis fészket, azt hiszem megvilágosodtam. Micsoda leleményes kismadár: az eldobott horgász zsinór valakinek szemét, míg másnak alapanyag. Olyan nincs, hogy valami hulladék. Alkalmazni fogom a természet mintáit. Szeretnék ez a kismadár lenni.There is way much more to this picture than what a caption can bare. Let me know what the little bird tells you in the comment section.
~ - ~
Ez a kép sokkal többet mond, mint ami egy képaláírásba belefér. Ha van kedved, kérlek oszd meg a kommentben, hogy téged mire emlékeztet a kismadár.

2011-12-20

Patterns: the spider web - Minták: a pókháló

The spider on its web, with its concentric and radial design shows a clear pattern even though the details always vary. This icon evokes zone and sector site planning - the best known and perhaps most widely applied aspect of permaculture design. 
(Source: David Holmgren, Essence of Permaculture, Principle 7: Design from patterns to details)A pók hálója körkörös és sugárirányú felépítésével a változó részletek ellenére egy világos mintát mutat be nekünk. Ez a séma a zónás és szektoros területbeosztást juttatja eszünkbe, amely a legjobban ismert és talán legszélesebb körben alkalmazott aspektusa a permakultúrás tervezésnek.
(Forrás: David Holmgren, Essence of Permaculture, Elv 7: Tervezz mintáktól a részletekig, fordította: Kovács Katalin)

The classic spider web torn up after catching the prey
-
Klasszik, körkörös pókháló megtépázva a zsákmány elejtése után
Mrs Spider is hanging out in Zone 1 while Mr Spider is taking a walk on the edge, near Zone 5
-
Pók néne a ház körül (1-es zóna) serénykedik, míg Pók úr tesz egy sétát a vadon (5-ös zóna) határán

2011-12-06

Sieben Linden, an ecovillage in East Germany - Sieben Linden, egy ökofalu Kelet-Németországban

"At Sieben Linden we aim to provide a model for a future way of life in which work, leisure, economy, ecology, urban and rural culture can find a balance. We are searching for the answers to the pressing issues of our time; looking for human-centred solutions in a place of creativity and learning. This model intends to show how humans can live more responsibly with nature; that human communities need not exploit or destroy nature but can make a positive contribution towards the quality and diversity of the environment." (Source: http://www.siebenlinden.de/english0000.html)


~ ~ ~ ~ ~

"Célunk Sieben Lindenben egy olyan jövőbeli életstílus-modell biztosítása, melyben a munka, szabadidő, gazdaság, ökológia, továbbá a városi és vidéki kultúra egyensúlyra találhat. Válaszok után kutatunk a jelen kor sürgető problémáira; emberközpontú megoldásokat keresünk teret adva a kreativitásnak és tudásnak. Ez a modell azt szándékozik bemutatni, hogy az emberiség hogyan élhet felelőségteljesen együtt a természettel. Az emberi közösségeknek szükségtelen kihasználniuk és rombolniuk a természetet, azonban képesek arra, hogy pozitívan járuljanak hozzá a környezet minőségéhez és sokféleségéhez." (Forrás: http://www.siebenlinden.de/english0000.html, Ecovitka fordításában)


Could you believe that this place was a crop field just a decade or two ago? The soil is so soft now, it makes you feel you are walking on a magical carpet.
-
El tudod hinni, hogy ez a hely nemrég még egy gabonaföld volt? Most olyan a talaj mintha egy varázslatos pihe-puha szőnyegen járnál.Sieben Linden is located right adjacent to industrial agricultural fields. Yes, there is a way to heal our landscapes and through that heal ourselves.
-
Sieben Linden végeláthatatlan ipari mezőgazdasági területek szomszédságában fekszik. Igen, van remény arra, hogy megyógyítsuk a tájat és ezen keresztül magunkat is.A glimpse of the village from the south, where the food production takes place.
-
Egy pillantás a falura délről, ahol élelmet termesztenek.Beautiful veggie garden on contour.
-
Gyönyörű veteményes a szintvonalak mentén.There is plenty to harvest even in the winter. Part of the soil is covered in mulch, waiting for the spring to come.
-
Van mit szüretelni még télen is. A terület egy része mulccsal van takarva, várva a tavasz beköszöntét.The wastewater of the village is treated on site in this ecological reed bed system. The treated effluent is filtered by the soil and feeds the underlying aquifer.
-
A falu szennyvizét ebben az ökológikus gyökérzónás tisztítóban kezelik. A talaj által megszűrt elfolyó víz táplálja a falu alatt elhelyezkedő vízkészleteket.Modest luxury characterizes the entire village.
-
Szerény luxus jellemzi az egész falut.Such wagons and caravans are inhabited by individuals or couples.
-
A vagonok és cirkuszi karavánok egyedülállóknak és pároknak adnak otthont.The lager houses are shared by multiple families.
-
A nagyobb házak több családnak is otthont adnak.Solar energy provides most of the winter heating in this modern house.
-
A téli fűtés javát napenergia biztosítja ebben a modern kialakítású házban. Many beautiful examples of strawbale building can be found in Sieben Linden.
-
Számtalan gyönyörű példája látható a szalmabála építkezésnek Sieben Lindenben.
2011-09-26

Wheat in the flower bed?? - Búza a virágágyásban??


I spotted this flower bed in Szentes, Hungary. The lady, who is all about perennial and self seeding flowers planted wheat so there is something for the birds to eat, who in return fertilize her garden.
-
Szentesen figyeltem fel erre a virágágyásra. A néni, akié a kert zömmel évelő és önvető virágokat ültet. A búzát azért vetett a kerbe, hogy a környező madarak trágyázzák a kertjét, miközben csipegetik a búzaszemeket.

2011-09-12

City repair project, Portland OR - Városjavító program Portland, Oregonban


The City Repair project started out in Portland with the aim to create communities in neighborhoods, increase safety, and involve locals in decision making. The project grew into a movement and people from all over the world are following their "placemaking guidelines".
-
A "City Repair" projekt Portlandben indult azzal a céllal, hogy az egyes városrészekben élő embereket közösséggé kovácsolják, csökkentsék a balesetveszélyt az utcákon és erősítsék a helyi lakosok döntéshozatalban történő részvételét. Mára a projekt mozgalommá nőtte ki magát és az egész világon akadnak követői a "helyteremtő útmutatójuknak".

Info: 
http://cityrepair.org/
http://cityrepair.org/2011/04/city-repairs-placemaking-guidebook/

2011-08-23

Humanure could be the first step! - Kakikomposzt is lehet az első lépés!

"..., I don't understand humans. We line up and make a lot of noise about big environmental problems like incinerators, waste dumps, acid rain, global warming, and pollution. But we don't understand that when we add up all the tiny environmental problems each of us creates, we end up with those big environmental dilemmas. Humans are content to blame someone else, like government or corporations, for the messes we create, and yet we each continue doing the same things, day in and day out, that have created the problems. Sure, corporations create pollution. If they do, don't buy their products. If you have to buy their products (gasoline for example), keep it to a minimum. Sure, municipal waste incinerators pollute the air. Stop throwing trash away. Minimize your production of waste. Recycle. Buy food in bulk and avoid packaging waste. Simplify. Turn off your TV. Grow your own food. Make compost. Plant a garden. Be part of the solution, not part of the problem. If you don't, who will?" Source: The Humanure Handbook. Jenkins Publishing, PO Box 607, Grove City, PA 16127, p 202.


"..., nem értem az emberiséget. Kiállunk és hangosan tesszük szóvá a nagy környezeti problémákat. Méltatlankodunk a hulladékégetőkkel, hulladék lerakókkal, savasesővel, globális felmelegedéssel, és szennyezésekkel kapcsolatban. Alig akarjuk megérteni, hogy ha összeadjuk azokat az ici-pici környezeti problémákat, amiket mi magunk idézünk elő, akkor azok kiadják a nagy környezeti problémákat. Az emberiség hajlamos mindig valaki mást hibáztatni. Gyakorta okoljuk a kormányt és a nagy vállalatokat azokért a problémákért, amiket már eleve mi okozunk és nyugodtan folytatjuk a napi környezetkárosító rutinunkat. Természetesen ezek a nagy vállalatok is szennyeznek. Ha így találod, ne vedd a termékeiket! Ha valamit mindenképpen venned kell (pl. üzemanyagot), akkor szorítkozz a minimumra! Nyílván a kommunális hulladékégetők is szennyezik a levegőt. Ne dobd ki a szemetet! Termelj kevesebb hulladékot! Amit lehet, hasznosítsd újra! Nagyobb tételben vegyél élelmiszert és kerüld el csomagoló anyagok használatát! Egyszerűsíts! Kapcsold ki a TV-t! Termelj magadnak élelmet! Komposztálj! Veteményezz! Legyél része a megoldásnak és ne a problémának! Ha Te nem, akkor ki fogja?" Forrás: EcoVitka szabad fordításában, Joseph Jenkins, The Humanure Handbook. Jenkins Publishing, PO Box 607, Grove City, PA 16127, p 202.Gergő and David are creating a base layer for a humanure composting system with branches, twigs, leaf mold, fresh cow manure and hay. The composting system was created by David and WWOOF-ers based on the design of Josheph Jenkins. One compost bin is filled with humanure and high carbon organic residues over the corse of a year. The compost shouldn't be turned. Once the bin is filled, it is left to age for an additional year. At this time, the second bin is started.
-
Gergő és Dávid humanure komposztálót tölt meg egy alapozó réteg szerves anyaggal (ágak, gallyak, bomló falevelek, friss tehén trágya, széna). A komposztálót Joseph Jenkins könyvében szereplő tervek alapján építette Dávid WWOOF-osok közreműködésével. A komposztálóba egy éven át rétegezzük az álomszék tartalmát és valamilyen magas szén tartalmú szerves anyagot. Keverni nem tanácsos. Az év során felgyülemlett humanure komposztot még legalább egy évig pihentetjük, miközben a másik felébe töltjük az éppen aktuális termést. 2011-08-15

Houses of straw - Házak szalmából

Sam Droege lives in Maryland and has been using straw bales as construction material in his home for over 12 years. Last fall, on a beautiful sunny day he was so kind that he showed us around in his home and answered the never ending flood of questions that we were eager to ask. His family home and studio features not only straw bales, but a vast array of other creative and affordable solutions.
~ - ~
Sam Droege Marylandben él és már több, mint 12 éve építkezik szalmabálák felhasználásával. Múlt ősszel, egy gyönyörű, napsütéses délelött volt szerencsénk bepillantani az otthonába és a tengernyi kérdésünket is megválaszolta. Sam családi háza és studiója nem csak a szalmabála építkezés kimagasló példája, de egyéb kreatív megoldások kiapadhatatlan tárháza is. Ebből egy kis ízelítőként fogadjatok szeretettel az alábbi összeállítást.This is Sam's original house insulated with straw bales from the inside.
-
Ez Sam eredeti háza, amelyet belülről szigeteltek szalmabálákkal.The straw bale insulation is covered with earthen plaster and a white lime wash. The irregular finish of interior walls gives them a warm and cozy feeling, plus the window seals can be used as storage or sitting area.
-
A szalmabála szigetelés sárral lett betapasztva, majd fehérre lett meszelve. Az egyenetlen falak és lekerekített formák lakályossá teszik a helyiségeket és melegséget árasztanak. A beugró ablakpárkányok ideális tárolóként, sőt akár ülőhelyként is funkcionálhatnak.Playing with dirt unleashes creativity
  -
Sárral való játék a kreativitásnak is teret engedThe kitchen cabinets were all built by Sam from scavenged/used wood and the handles are horns found in the nearby woodland.
-
A konyhaszekrények mind guberált/használt fából készültek, a fogantyúk pedig a közeli erdőben összegyűjtött szarvakból.The original little house was too tight for the family of five, so Sam built an extension using straw bales and scavenged logs. The foundation is built from large rocks.
-
Az öttagú család számára szűkösnek bizonyult az eredeti kis ház, így Sam hozzáépített még egy tetőteres házrészt. Az alapja kövekből van kirakva, a falak pedig talált fából és szalmabálából épültek.A little place of sweet dreams filled with sunshine during the day. Sam doesn't believe in doors, so besides the entrance and bathroom there is no door in the house. Instead, he uses changes in the elevations and smart, functional walls to create privacy.
-
Édes álmok színtere nappal napfény fürdőt vesz. Érdekesség, hogy Sam nem hisz az ajtókban, így a bejáraton és WC-n kívül nincs is másik ajtó a házban. Helyette vannak szintkülömbségek és kreatív, funkcionális falak.Since there are no doors the house is easily heated by this little wood stove
-
Ajtók hiányában az egész házat könnyűszerrel átmelegíti ez a kis fatüzelésű vaskályhaNext to the family home is their more recently built straw bale studio and guest house
-
Közvetlenül a családi ház mellett található az újabb építésű szalmabála stúdió és vendégházLittle door on the wall, and behind the secret: straw!
-
A falon levő kis titkos ajtó leplezi le az építkezéshez használt szalmát.Experiments with natural colors
-
Kísérletek természetes színekkelOne of the smart solutions in the studio: the window seal opens into a storage box. In the upper right corner of the picture you can see again the flexibility of earthen plaster and the way you can sculpt your walls.
-
Ügyes megoldások egyike a stúdióban: az ablakpárkány egyben tároló is. A jobb felső sarokban pedig a sárral tapasztás egyik érdekessége, hogy a falba kis polcokat, lyukszikat is lehet szobrászkodni.Of course the new house features only scavenged wood, which gives a pleasant array of irregular shapes and colors.
-
Természetesen az új házba is csak használt fa került beépítésre, ami érdekes színeket és szokatlan formákat eredményez.We could spend hours and hours listening to Sam. Thank you for opening your home and sharing your inspiring stories!
-
Hálásak vagyunk, hogy lehetőségünk nyílt inspirációt meríteni Sam nagyszerű történeteiből és kreatív munkájából.

2011-07-27

Élőfalu találkozó 2011 - Nagyszékely


The 2011 summer "Living Village" gathering was held in Nagyszékely 
-
A 2011 nyári Élőfalu talalkozó a Tolna megyei Nagyszékelyen voltThe hosts are introducing themselves 
-
Az esemény házigazdája a nagyszékelyi KÖRTE (Közösségi Önellátásra Ráhangoló Tudatos Együttműködés) voltThey were treating their guests with delicious homemade meals. Much of the ingredients were grown by the community.
-
A vendégeket helyben készült mennyei finomságokkal kényeztették. Az alapanyagok javát a közösség termesztette.Panel discussion with the "Living Village" representatives 
-
Panel beszélgetés az Élőfalvak képviselőivel (balról jobbra: Nagy Tamas - Ópusztaszer, Zaja Peter - Visnyeszéplak, Czumpf Attila - Agostyán, Pőcze Vilmos - Krisna-völgy, Czúcz Balint - Nagyszékely, Kajner Péter - Szövetség az Élő Tiszáért)
Béla Baji leads a walk around the village and shares his expertise on botany, self sufficiency and organic gardening
-
Baji Béla vezetésével a résztvevők ismerkedhedtek a falu növényvilágával és az önellátó biogazdálkodás rejtelmeivelA great example of a permaculture kitchen garden 
-
Szép példa egy permakultúrás konyhakertreRenáta Bocsó and Attila Juhász have been creating a paradise at their homestead using permaculture practices. They put a huge emphasize on saving local seed varieties. 
-
Permakultúrás szemléletet alkalmazva Bocsó Renáta és Juhász Attila már negyedik éve varázsolják a portájukat édenkertté. Nagy hangsúlyt fektetnek helyi fajták megőrzésére.Gábor invites us to his home and shares his knowledge and wisdom and impresses us all with his resilient way of life. He is pretty much self sufficient and lives in perfect harmony with nature without all the modern conveniences we are so used to. 
-
Gábor otthonában osztja meg velünk tudását és bölcsességét és mindnyájunkat lenyűgöz a reziliens életstílusával. Gábor szinte teljesen önellátó és példa értékű harmóniában él a természettel.
Taking a look at Gábor's garden 
-
Gábor kertjét is megnéztükThe gathering was completely child friendly: while the adults immersed in discussions about self sufficiency, the kids participated in countless fun activities. 
-
A találkozó teljesen gyermek-barát volt: míg a felnőttek az önellátás rejtelmeiben merítkeztek, a gyerekek is számtalan programon vettek résztChilling and singing at the fire circle after a long busy day 
-
Az esti tábortűznél vidám zeneszó és ének váltotta a tartalmas beszélgetéseket